ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

 

Защо да сключите застраховка Гражданска отговорност в Хенди ?

- Предлагаме избор от всички застрахователни компании

- Гарантирано най-ниска цена за всяка застраховка

- Бързина, гъвкавост и професионално отношение на консултантите и спецалистите ни

- Напълно безплатно ще Ви консултираме за покрития и цени, защото за нас е важно клиентите ни да правят информиран избор – да знаят какво си купуват и защо точно от нас го правят

- Поемаме ангажимент да Ви уведомявамe на време, чрез SMS, за предстоящите плащания по полиците Ви, за да сте винаги в покритие от застраховките си

- Помагаме ефективно при щета ... знаем, че всички го обещават, но ние наистина го правим

 

 

 Пострадалите при ПТП и техните близки могат да получат безплатна правна помощ и съдействие за правата си и процедурите за тяхното реализиране. 

 

 

Гражданска отговорност на автомобилистите

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Лимитите за неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт, в случай на събитие, настъпило на територията на България са: - 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице; - 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица. За имуществени вреди - 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Собствениците или ползвателите на Моторни Превозни Средства (МПС),  посредством сключването на полица Гражданска отговорност към лицензиран застраховател, прехвърлят риска за изплащане на обезщетение към трети лица, чиито интереси биха били засегнати вследствие на ПТП. Размерът на засегнатите интереси се оценява и изплаща безусловно от застрахователя на пострадалата страна в определен срок, като по този начин се гарантира обезщетяването на причинените вреди, които често биха достигнали размери непосилни за изплащане от страна на причинителя. Задължителният характер на тази застраховка, както и изграденият Гаранционен фонд, предопределя всеобхватност на тази система. Законодателя определя застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" като задължителна чрез чл. 249, ал. 1 от Кодекса на застраховането (КЗ), а посредством чл. 253, ал. 3 възлага контрола на Министрство на Вътрешните Работи (МВР). Застраховка е длъжен да сключи всеки, който притежава или използва моторно превозно средство - чл. 259 от КЗ.  Застраховател, който извършва задължително застраховане, не може да откаже сключване на договор за съответната задължителна застраховка - чл. 250 от КЗ.

Глобата за липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” вече е 250 лева за физически лица и дерегистрация на автомобила. За юридически лица или еднолични търговци санкциите са 2000 лв. При повторно нарушение паричните наказания са съответно 800 лв. (за граждани) и 4000 лв. (за фирми). Лице, което не е собственик, но управлява моторно превозно средство без действаща „Гражданска отговорност“, се наказва с глоба от 400 лв. За липса на залепен стикер (който се предоставя от застрахователя при сключване на гражданска отговорност) на предното стъкло се налага глоба от 50 лева.

 

За изготвяне на оферта ни пишете на имейл:

isg.go@handybg.com

 

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ